1

 

نوار تست ادرار ریجنت وسیله ای برای سنجش ابتدایی تغییرات فاکتورهای مهم پاتوبیولوژیک در ادرار انسان است. این نوارها مجهز به نشانگرهای شیمیایی رنگی هستند که در تماس با فاکتورهای ادرار تغییر رنگ می دهند. تغییرات رنگ نشانگرهای ریجنت معیار اندازه گیری تقریبی فاکتورهای مختلف در ادرار هستند. پارامترهایی که امکان بررسی آنها با این محصول فراهم میشود شامل موارد زیر است.
• Leukocytes
• Nitrite
• Urobilinogen
• Protein
• pH
• Haemoglobin
• Specific gravity
• Ketone
• Bilirubin
• Glucose
• Ascorbic acid